Quy Chế Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Giáo Phận Phú Cường

Trong niềm vui của ngày đại lễ mừng Chúa Giáng sinh, đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám mục Giáo phận Phú Cường, đã phê chuẩn và ban hành quy chế mới của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ. Quy chế này gồm 6 chương và 29 điều khoản nhằm bổ túc và hoàn thiện những quy chế trước đây của giáo phận và có hiệu lực từ ngày ấn ký.

Chương I – DANH XƯNG VÀ MỤC ĐÍCH HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ
Điều 1: Danh xưng
Điều 2: Mục đíchChương II – TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ
Điều 3: Giáo xứ
Điều 4: Linh mục chánh xứ
Điều 5: Linh mục phó xứ
Điều 6: Các tu sĩ
Điều 7: Giáo dân
Điều 8: Cơ cấu tổ chức Hội đồng Mục vụ Giáo xứChương III – TUYỂN CHỌN
Điều 9: Tiêu chuẩn
Điều 10: Tuyển chọn Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ Giáo xứ
Điều 11: Bổ nhiệm các chức danh của Ban Thường vụ
Điều 12: Bổ nhiệm các trưởng ban chuyên trách
Điều 13: Tuyển chọn trưởng các giới và đoàn thể

CHƯƠNG IV: NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN LỢI
Điều 14: Nhiệm vụ của Linh mục chánh xứ đối với Hội đồng Mục vụ Giáo xứ
Điều 15: Nhiệm vụ chung của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ
Điều 16: Nhiệm vụ riêng của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ
Điều 17: Nhiệm vụ Ban Thường vụ
Điều 18: Nhiệm vụ của các ban điều hành giáo khu
Điều 19: Nhiệm vụ của các trưởng ban chuyên trách
Điều 20: Nhiệm vụ của trưởng các giới và đoàn thể
Điều 21: Quyền lợi của các thành viên Hội đồng Mục vụ Giáo xứ như sau:

CHƯƠNG V: NHIỆM KỲ, SINH HOẠT, TỪ NHIỆM, BÃI NHIỆM, BỔ KHUYẾT
Điều 22: Nhiệm kỳ
Điều 23: Tổ chức sinh hoạt
Điều 24: Sinh hoạt của các giáo khu
Điều 25: Từ nhiệm
Điều 26: Bãi nhiệm
Điều 27: Bổ khuyết

CHƯƠNG VI: QUY CHẾ CỦA GIÁO PHẬN VÀ NỘI QUY GIÁO XỨ
Điều 28: Nội quy riêng của mỗi giáo xứ
Điều 29: Quy chế Hội đồng Mục vụ Giáo xứ của giáo phận

TẢI FILE VỀ
 

Nguồn: giaophanphucuong.org

Xem tất cả bài viết cùng chuyên mục: Giáo hội, Giáo hội Việt Nam, Giáo phận Phú Cường, Top Category